Affärsfördelarna med LEI - Sverige LEI
Fr.o.m. den 3 januari 2018 är LEI-kod obligatorisk för alla juridiska personer som vill göra affärer med värdepapper.

Affärsfördelarna med LEI


LEI antas snabbt av jurisdiktioner runt on i världen. Den unika 20-siffriga koden är nu obligatorisk för många företag som verkar inom Europa, Nordamerika, Australien och Asien. Även om det är obligatorisk för ditt företag att registrera sig för LEI så kommer det omfattande antagandet av LEI med en mängd fördelar för företag inom finansiella tjänster.

Främjar effektivitet

GLEI (Global LEI Foundation) rapport ”En ny framtid for identifiering av juridiska organisationer” beskriver de problem som Bankerna står inför när de ska identifiera nya kunder. Mer än hälften av bankpersonalen som lämnade data för rapporten uppgav att det är utmanande och tidskrävande att hitta pålitliga och verifierbara uppgifter om sina potentiella kunder. Med tanke på att många större företag har 1000 eller fler heltidsanställda som arbetar med att ”öppna” nya kunder och sedan hålla informationen uppdaterad är det lätt att se hur betydande tidsinvesteringen är. Den globala LEI-databasen kan avsevärt minska den administrativa bördan som förknippas med kund verifiering.

Förbättrad kundupplevelse

GLEIFs vitbok angående onboarding process påstår att 2 av 5 försäljare är oroliga för att förlora potentiella kunder under processen som ett resultat av processens längd och komplexitet samt mängd av information som kunder måste presentera. LEI kan minska den administrativa bördan för kunden så att företag snabbt kan komma igång med att tillhandhålla sina tjänster.

Minskad risk och välgrundad beslutfattande

Brett antagande av LEI resulterar i en väsentlig minskning av risk relaterade till finansiella transaktioner på den globala marknaden. LEI är den globala standarden för identifiering. Att använda information som är kopplat till företagets LEI innebär att man vet vem transaktioner görs med samt dess ägare. Tillgång till denna information gör att man kan mäta risk på ett tillförlitligt sätt och fatta välgrundade beslut.

Lägre kostnader

LEI kan minska onboarding kostnader med 10 % vilket resulterar i generell minskning på 3,5 % av kapitalmarknadens driftkostnader för de globala investeringsbankerna. I monetära termer uppgår det i besparingar på ca 1,500 mkr. Siffran utgör emellertid endast en del av det potentiellt större besparingen. Reducering av tiden som företags anställda spenderar på att verifiera och uppdatera data kommer att resultera i ytterligare besparingar för att inte tala om minskningen av kostnaderna för att hitta pålitlig data. Tillgång till LEI databasen som innehåller aktuell information om företag är (och kommer att förbli) kostnadsfri.

Industrin för finansiella tjänster ändras jämnt. Genom att registrera LEI bidrar du dig att främja öppenhet på den globala finansiella marknaden och skapa en bättre framtid för alla marknadsaktörer.

Legal Entity Identifiers (LEIs)

Lei är en 20-siffrig alfanumerisk kod som tilldelas till juridiska personer. Den är en del av ett globalt system som syftar till att öka öppenheten samt säkerheten och för att minska bedrägerierna på den globala marknaden, särskilt när det gäller finansiella transaktioner. Varje LEI nummer är unikt och varje juridisk enhet kan bara tilldelas ett LEI-nummer.

LEI kan användas runt om i världen över olika juridisktoner liksom företagets ID-kort. All information relaterad till enhetens LEI är fritt tillgänglig via den globala GLEIF databasen online. Den tillgängliga informationen visar enhetens namn och adress och hänför till enhetens moderbolag samt dotterbolag.

Behovet av den globala LEI infrastrukturen blev uppenbar efter Lehman Brothers kollaps 2008. LEI tillåter tillsynsmyndigheter och finansbolag att bättre bedöma risk och exponering inom det globala finansiella systemet samtidigt som den främjar öppenhet i affärstransaktioner. På lång sikt betyder det att företag kan förbättra sin interna riskhantering medan tillsynsmyndigheterna kan bättre övervaka och utvärdera risker inom den globala ekonomin.

Nu är det också möjligt att förankra information om din enhet i dokument med hjälp av maskinläsbar LEI. Detta bekräftar dokumentets legitimitet till maskinen vilket förbättrar säkerheten och öppenheten online. Läs mer om detta i vår artikel om maskinläsbar LEI.