Affärsfördelarna med LEI

LEI antas snabbt av jurisdiktioner runt on i världen. Den unika 20-siffriga koden är nu obligatorisk för många företag som verkar inom Europa, Nordamerika, Australien och Asien. Även om det är obligatorisk för ditt företag att registrera sig för LEI så kommer det omfattande antagandet av LEI med en mängd fördelar för företag inom finansiella tjänster.

Främjar effektivitet

 GLEI (Global LEI Foundation) rapport ”En ny framtid for identifiering av juridiska organisationer” beskriver de problem som Bankerna står inför när de ska identifiera nya kunder. Mer än hälften av bankpersonalen som lämnade data för rapporten uppgav att det är utmanande och tidskrävande att hitta pålitliga och verifierbara uppgifter om sina potentiella kunder. Med tanke på att många större företag har 1000 eller fler heltidsanställda som arbetar med att ”öppna” nya kunder och sedan hålla informationen uppdaterad är det lätt att se hur betydande tidsinvesteringen är. Den globala LEI-databasen kan avsevärt minska den administrativa bördan som förknippas med kund verifiering.

Förbättrad kundupplevelse

GLEIFs vitbok angående onboarding process påstår att 2 av 5 försäljare är oroliga för att förlora potentiella kunder under processen som ett resultat av processens längd och komplexitet samt mängd av information som kunder måste presentera. LEI kan minska den administrativa bördan för kunden så att företag snabbt kan komma igång med att tillhandhålla sina tjänster.

Minskad risk och välgrundad beslutfattande                

Brett antagande av LEI resulterar i en väsentlig minskning av risk relaterade till finansiella transaktioner på den globala marknaden. LEI är den globala standarden för identifiering. Att använda information som är kopplat till företagets LEI innebär att man vet vem transaktioner görs med samt dess ägare. Tillgång till denna information gör att man kan mäta risk på ett tillförlitligt sätt och fatta välgrundade beslut.  

Lägre kostnader

LEI kan minska onboarding kostnader med 10 % vilket resulterar i generell minskning på 3,5 % av kapitalmarknadens driftkostnader för de globala investeringsbankerna. I monetära termer uppgår det i besparingar på ca 1,500 mkr. Siffran utgör emellertid endast en del av det potentiellt större besparingen. Reducering av tiden som företags anställda spenderar på att verifiera och uppdatera data kommer att resultera i ytterligare besparingar för att inte tala om minskningen av kostnaderna för att hitta pålitlig data. Tillgång till LEI databasen som innehåller aktuell information om företag är (och kommer att förbli) kostnadsfri.     

Industrin för finansiella tjänster ändras jämnt. Genom att registrera LEI bidrar du dig att främja öppenhet på den globala finansiella marknaden och skapa en bättre framtid för alla marknadsaktörer.

Legal Entity Identifiers (LEIs)

Lei är en 20-siffrig alfanumerisk kod som tilldelas till juridiska personer. Den är en del av ett globalt system som syftar till att öka öppenheten samt säkerheten och för att minska bedrägerierna på den globala marknaden, särskilt när det gäller finansiella transaktioner. Varje LEI nummer är unikt och varje juridisk enhet kan bara tilldelas ett LEI-nummer.  

LEI kan användas runt om i världen över olika juridisktoner liksom företagets ID-kort. All information relaterad till enhetens LEI är fritt tillgänglig via den globala GLEIF databasen online. Den tillgängliga informationen visar enhetens namn och adress och hänför till enhetens moderbolag samt dotterbolag.

Behovet av den globala LEI infrastrukturen blev uppenbar efter Lehman Brothers kollaps 2008. LEI tillåter tillsynsmyndigheter och finansbolag att bättre bedöma risk och exponering inom det globala finansiella systemet samtidigt som den främjar öppenhet i affärstransaktioner. På lång sikt betyder det att företag kan förbättra sin interna riskhantering medan tillsynsmyndigheterna kan bättre övervaka och utvärdera risker inom den globala ekonomin.

Nu är det också möjligt att förankra information om din enhet i dokument med hjälp av maskinläsbar LEI. Detta bekräftar dokumentets legitimitet till maskinen vilket förbättrar säkerheten och öppenheten online. Läs mer om detta i vår artikel om maskinläsbar LEI.    

LEIs roll i den ekonomiska tillväxten

Även om ett decennium har gått sedan den globala finanskrisen 2008 kan efterskalv fortfarande kännas av. Det har blivit lättare att föreställa sig att den globala ekonomin har återgått till det normala – EU har haft ekonomisk tillväxt sju år i rad; den amerikanska aktiemarknaden satte rekord i augusti 2018 för den längsta uppsving i sin historia; och arbetslösheten har sjunkit i många stora globala marknader. Trots allt har konsumentförtroende ännu inte återhämtat sig fullt ut.

Införande av LEI spelar en nyckelroll vid förtroende återskapning mellan konsumenterna och den globala finansindustrin.

Vad är LEI?

LEI är en 20-siffrig alfanumerisk kod som används för att identifiera parter vid finansiella transaktioner. Detta skapades som en motverknings mekanism efter 2008 krisen – där behovet av ökad öppenhet inom den globala finansmarknaden blev uppenbar i följd av Lehman Brothers kollaps.

LEI består av unika nummer som kan allokeras till alla organisationer som ansöker om det. Efter registrering kopplas all information om organisationen, inklusive företagsnamn och företagsägande (även moderbolag) till den specifika LEI numret. Information som tillhandahålls av organisationen under registreringsprocessen kontrolleras mot tredjepartskällor innan den laddas upp på den globala databasen. Denna databas är fritt tillgänglig online för alla.

Hur gynnar LEI ekonomisk tillväxt? 

Tillsynsmyndigheterna ser positiv potential i LEI system eftersom det ger transparent regleringsrapportering och övervakning av finansiella transaktioner. Systemet skapades för att motverka kriser genom att fokusera på brister där relevanta organisationer kan utvärdera systematisk och framväxande risk. I sin tur ger det tillsynsmyndigheterna möjlighet att vidta korrigerande åtgärder där hotande trender identifieras. Den omfattande LEI-databasen medverkar för att öka förtroende i den globala finansmarknaden. Det är den första mekanismen som underlättar en enkel identifiering av de miljontals organisationer som medverkar på den globala finansmarknaden.

Före tillkomst av LEI var identifiering av juridiska organisationer på en global nivå väldigt komplex och kostsam – i form av ekonomiska kostnader samt arbetstimmar som detta upptog. Information som samlades in om företagets ägare gjordes via manuella kontroller från olika, ofta opålitliga källor.

LEI gör det enkelt att hitta pålitlig information om organisationer runt om i världen. Med tanke på den globala LEI stiftelsens (GLEIF) uttalande att välmående ekonomier börjar med transaktionsförtroende är det inte förvånande att LEI uttalas som utgångspunkt för förbättrad konsument och transaktionsförtroende.

Ökad öppenhet inom affärstransaktioner minskar risken och sannolikheten för bedrägeri och därigenom främjar transaktionsförtroende. Säkerhet om de andra parternas identitet i affärstransaktioner ökar effektiviteten i verksamheten och tillhandhåller den information som är nödvändig för att minska ökad exponering. För tillsynsmyndigheterna hjälper det till att övervaka och agera på systematisk finansiell risk.