Villkor - Sverige LEI
Fr.o.m. den 3 januari 2018 är LEI-kod obligatorisk för alla juridiska personer som vill göra affärer med värdepapper.

Villkor

Gäller fr.o.m. 2022/03/18

1. INTRODUKTION

Baltic LEI AS är LEI registreringsagent i Nord- och Östeuropa och verkar i Sverige under varumärket Sverige LEI (”Sverige LEI”).

Sverige LEI agerar som LEI registreringsagent och samarbetar med Global Legal Entity Foundation (GLEIF) ackrediterade Local Operating Units (”LOU´s”, ”LEI utfärdare”).

Sverige LEI är officiell registreringsagent för EQS Group AG och LEI-koder kommer att registreras på EQS LEI-plattformen, förutom jurisdiktioner som inte omfattas av EQS.

Sverige LEI kan välja att samarbeta med en eller flera LEI-utfärdande organisationer för att säkerställa kundernas behov beroende på rådande förhållanden på marknaden.

Legal Entity Identifier (LEI) är en alfanumerisk kod med 20 tecken baserad på ISO 17442 standard utvecklad av International Organization for Standardization (ISO). Den innehåller viktig referensinformation som möjliggör tydlig identifiering av juridiska personer som deltar i finansiella transaktioner med hjälp av en unik numerisk kod. LEI data är allmänt tillgänglig och fungerar som en unik nyckel till standardiserad information om juridiska personer globalt. Uppgifterna registreras och verifieras regelbundet i enlighet med protokoll och handlingssätt som fastställts av LEI Regulatory Oversight Committee.

Alla som registrerar, dvs juridiska personer som lämnar in ansökan på vår webbsida, har en direkt relation med Sverige LEI. LEI-kod utfärdas och administreras av LOU enligt dessa villkor.   

Avtal

Genom att klicka ”Jag godkänner Regler och Villkor” medger användaren att ingå i ett juridiskt bindande avtal (”Avtal”, ”Regler och Villkor”) med Sverige LEI på uppdrag av juridiska personen (”Ansökaren”). Dessa Villkor gäller för LEI-registrering, förnyelse, överföring samt uppdateringar som definieras och anges av GLEIF.

För att starta ansökningsprocessen måste kunden ge auktorisation till Sverige LEI genom att skicka ett auktoriseringsbrev så som beskrivs i avsnitt 3 i detta dokument. Om kunden har betalt för tjänsten men inte lämnat in auktoriseringsbrevet så påminner Sverige LEI kunden om detta per e-post. Om kunden inte ger Sverige LEI auktorisering inom 30 dagar efter den första påminnelsen behåller Sverige LEI rätten att annullera ansökan.   

Kunden förstår och medger att Sverige LEI administrerar alla LEI-relaterade frågor i enlighet med de krav, rekommendationer, riktlinjer och manualer som utfärdats av GLEIF. Kunden har ingen rätt att kräva åtgärder från Sverige LEI som inte är i linje med GLEIF´s krav, rekommendationer, riktlinjer och/eller manualer.

Undantag från Konsumenträtten gäller inte för Sverige LEI tjänster. Därför gäller inte rätten att återkalla ansökan och få återbetalning.

Användning av Sverige LEI-tjänster förutsätter också Registrantens godkännande av Sverige LEI: s webbplatskakor and personuppgiftspolicy, som täcker hur Sverige LEI samlar in, använder, delar och lagrar personlig information.

2. SKYLDIGHETER

LEI tillämplighet

Kunden måste tillhandahålla korrekt referensinformation (offentligt tillgänglig information om den juridiska personen som kan identifieras med en LEI) i sin ansökan för LEI till Sverige LEI. Referensinformation inkluderar:

Företagsuppgifter som juridiska personens officiella namn och registreringsadress. I GLEIF systemet kallas det för ”nivå 1” data. 

Relationsinformation möjliggör identifiering av direkta och slutliga verkliga huvudman till en juridisk person. Det information kallas för ”nivå 2” data. 

Sverige LEI verifierar referensdata med lokala offentliga register (se hela listan av registreringsmyndigheter) och utfärdar en LEI som uppfyller LEI standard.

Kunden ansvarar för noggrannhet av referensuppgifter. Genom att skicka in referensuppgifter försäkrar kunden att uppgifter är sanna och tillämpliga för LEI registreringsprocessen.

Sverige LEI kommer att kontakta kunden ifall uppgifterna i ansökan är ofullständiga eller om ytterligare information behövs för att bekräfta den juridiska personens referensuppgifter när offentligt tillgängliga källor inte räcker. Dock ligger ansvaret att tillhandhålla korrekta uppgifter alltid hos kunden.

Kunden bör se till att LEI-ansökan är korrekt och vara medveten om att varje juridisk person endast kan ha en LEI. Ifall valideringsprocessen visar att en annan LEI redan har registrerats eller är under registrering avbryts ansökan. Om kunden redan har betalat för tjänsten blir beloppet återbetald.

Kundens referensuppgifter kommer att valideras via allmänt tillgängliga källor. I flesta fall sker validering med hjälp av lokala offentliga register (till exempel Bolagsverket). Om Sverige LEI inte kan identifiera den juridiska personen via offentliga källor kan Sverige LEI begära ytterligare information från kunden. Om kunden inte förser Sverige LEI med information kan Sverige LEI vägra att registrera LEI och i sådant fall har kunden inte rätt till återbetalning. Om kunden förser Sverige LEI med ytterligare dokument men Sverige LEI ändå inte kan registrera LEI har kunden rätt till återbetalning.    

Sverige LEI behåller rätten att avbryta LEI-registreringen om kunden har försett falsk information, inte uppdaterar aktuella företagsuppgifter eller inte genomför korrigeringar på begäran av Sverige LEI.

Prissättning och Fakturering

Priser för LEI registrering eller den årliga LEI-förnyelsen (”Prenumeration”) finns på Sverige LEI webbsida www.sverigelei.se. Betalningen kan genomföras direkt med kort eller senare mot faktura.

Betalningar accepteras i följande valutor: SEK, NOK, EUR och GBP. För att undvika tvivel definieras full betalning som nettobelopp som överförs till Sverige LEI efter eventuella skatter, bankavgifter, provisioner och serviceavgifter. GLEIF-avgiften ingår i prenumerationsavgiften.

Sverige LEI kommer att tillämpa moms enligt vad som bedöms lämplig i linje med momsregler för bestämmelser av tjänster. Sverige LEI kommer att förlita sig på det momsnummer och faktureringsuppgifter som ansökaren har angett under registreringsprocessen. Sverige LEI har rätt att korrigera uppgifter relaterade till moms om det finns en tydlig indikation på att de angivna uppgifterna är felaktiga.

Kunden bör betala avgiften enligt prislistan även om ansökan inte är korrekt ifylld eller innehåller ogiltiga uppgifter. Sverige LEI tjänster är utformade för att vidarebefordra uppgifter till LOU så snart som möjligt och därmed finns det ingen möjlighet att återkalla det påbörjade tjänsten och kräva återbetalning för oanvända tjänster.

Alla dokument skickas av Sverige LEI som PDF-dokument till den e-postadress som anges i ansökningsformuläret.

3. AUKTORISERINGSBREV

Efter ansökan om LEI-registrering, förnyelse eller överföring av LEI skickar Sverige LEI en e-post till kundens företrädare som innehåller en fullmakt (”Auktoriseringsbrev”). Sverige LEI har ingen skyldighet att verifiera den e-postadress som förses av kunden.

Kundens företrädare måste signera auktoriseringsbrevet med BankID eller för hand (skriv ut – skanna) och återsända den till Sverige LEI via e-post. När auktoriseringsbrevet är inlämnad anses Sverige LEI ha ett juridiskt bindande tillstånd att agera på uppdrag av kunden för de ändamål som anges i auktoriseringsbrevet. Sverige LEI kommer att ha full behörighet att registrera, förnya, överföra och uppdatera LEI på uppdrag av ansökaren.   

Auktoriseringen som har givits genom auktoriseringsbrevet är giltig så länge kunden har giltig prenumeration för Sverige LEI tjänster. Auktoriseringsbrevet kan återkallas när som helst genom att meddela Sverige LEI om detta. Observera att med återkallandet av auktoriseringsbrevet kan Sverige LEI inte längre förnya kundens LEI, skicka påminnelser om förnyelse eller assistera med andra utmaningar eller åtgärder relaterade till LEI hos GLEIF.

Sverige LEI som auktoriserad juridisk person har begränsat rätt att företräda den auktoriserande juridiska personen; Sverige LEI har behörighet att företräda kunden i samband med registrering, förnyelse, överföring och uppdatering av LEI i enlighet med de standard och krav som anges av GLEIF.

4. TJÄNSTER

LEI Registrering

För att beställa eller förnya existerande LEI ska kunden slutföra ansökningsformuläret på Sverige LEI webbsida www.sverigelei.se. Sverige LEI har ingen skyldighet att verifiera uppgifter som har samlats in från officiella register eller kundens företrädare.

Ansökan kan lämnas in av en auktoriserad företrädare för en registrerad juridisk person. Företrädaren försäkrar att han/hon har full behörighet att lämna in LEI-ansökan. Sverige LEI har rätt att begära ytterligare dokumentation för att identifiera företrädaren eller verifiera auktoriseringen. Sverige LEI förbehåller rätten att avslå ansökan om företrädaren inte tillhandhåller det information som begärts av Sverige LEI.

Med inlämning av ansökan bekräftar företrädaren att han/hon är auktoriserad att företräda den juridiska personen antingen som anställd eller agerar för juridiska personens räkning. Företrädare som utför registrering för en tredje part bör ha en giltig fullmakt. Sverige LEI kan begära ytterligare dokumentation vid behov för att verifiera företrädarens rätt att agera för den juridiska personens räkning. Sverige LEI förbehåller sig rätten att begära ytterligare information från företrädaren, till exempel förse dokumentation för att bekräfta att den tredje part som ansöker om LEI för en juridisk person är verkligen behörig.

Efter att Sverige LEI har mottagit auktoriseringsbrevet påbörjar Sverige LEI behandling av ansökan. Om det förekommer inkonsekvenser i de uppgifter som förses av kunden eller om någon information saknas kan Sverige LEI komma att kontakta företrädaren via e-post eller telefon.

Sverige LEI kräver inte förbetalning för sina tjänster.

Efter lyckad tilldelning av LEI skickar Sverige LEI en bekräftelse via e-post. Status av LEI kan kontrolleras på den globala GLEIF-webbsidan. Varje LEI publiceras inom den globala LEI Index. Intresserade parter kommer åt och kan söka i hela LEI datapoolen med hjälp av det webbaserade LEI-sökverktyget som har utvecklats av GLEIF.

LEI Förnyelse

LEI utfärdas till juridiska personer bara en gång. LEI-koden måste sedan uppdateras och förnyas årligen för att säkerställa dess pågående giltighet. Syftet med den årliga förnyelsen är att säkerställa att information om den juridiska personen i GLEIF databas är uppdaterad.

I GLEIF databas är det möjligt att förlänga giltigheten av LEI 12 månader åt gången. Observera att om förnyelseansökan skickas in tidigare än 2 månader innan LEI giltighetsperiod går ut så börjar den nya giltighetsperioden fr.o.m. dagen som förnyelsen skickats in och inte fr.o.m. det aktuella utgångsdatumet.    

Sverige LEI kommer att kontakta kunden innan giltighetsperioden går ut för att påminna om behov av förnyelse. Ansvar att förnya LEI kvarstår dock hos kunden.

Sverige LEI erbjuder olika prenumerationsplaner för LEI förnyelse. Villkor och beskrivning av prenumerationsplaner finns på Sverige LEI webbsida.

Om kunden beställer flerårsprenumeration så utfärdas eller förnyas LEI för ett år och kundens LEI blir sedan förnyad automatiskt av Sverige LEI de följande åren. Innan prenumerationen löper ut så meddelar Sverige LEI kunden via e-post som angavs vid ansökan.

Om kunden har beställt flerårsprenumeration och senare upptäcker att LEI inte längre behövs kan prenumeration annulleras men i sådant fall har kunden inte rätt till återbetalning.

Överföring av LEI

Alla juridiska personer kan föra över sin LEI från sin aktuella tjänsteleverantör till Sverige LEI. Detta påverkar inte giltigheten av din LEI då alla uppgifter förblir som de är i GLEIF databas. Det som ändras är att Sverige LEI då kan uppdatera LEI-uppgifter för dig. Vid LEI överföring till Sverige LEI förblir LEI koden oförändrad.

För att överföra LEI måste Sverige LEI få auktorisering från kunden (genom auktoriseringsbrev) för att kunna administrera LEI-koden. I fortsättningen kan då kundens uppgifter uppdateras I GLEIF databas via Sverige LEI tjänster. Auktoriseringen kan återkallas när som helst.

Det kan ta upp till 7 dagar att överföra LEI. För snabbare behandling bör kunden meddela sin aktuella tjänsteleverantör om ändringen.

Uppdatering av LEI uppgifter

Kunden bör meddela Sverige LEI om alla ändringar i företagsuppgifter som bör uppdateras i GLEIF databas. Exempelvis fusioner och förvärv eller andra ändringar som ändring av bolagsordning (inklusive kundens juridiska adress och byte av verklig huvudman). Alla uppdateringar borde göras både fortlöpande och vid de årliga LEI uppdateringar/förnyelser. 

Sverige LEI databas är ansluten med Bolagsverket, GLEIF databas samt den ackrediterade LOU databasen. Vid LEI förnyelseprocessen kontrollerar Sverige LEI automatiskt om företagsuppgifter som finns hos GLEIF stämmer överens med uppgifter hos Bolagsverket. Om något har ändrats meddelar Sverige LEI kunden om detta och uppdaterar uppgifter i GLEIF databas. Om Sverige LEI har meddelat kunden om behov att uppdatera uppgifter och kunden inte svarar inom två veckor har Sverige LEI rätt att förnya kundens LEI utan kundens medgivande. Om kundens LEI administreras av Sverige LEI är alla uppdateringar av uppgifter kostnadsfria.

Kunden måste meddela Sverige LEI om ändringar i referensuppgifter för den juridiska personen. Innehållet i LEI dataregister kallas för kundens referensuppgifter. Kunden är ansvarig för att hålla Sverige LEI medveten om ändringar av referensuppgifter för den juridiska personen.

Kunden kan förneka LEI eller/och den juridiska personens referensuppgifter genom att använda den centraliserade onlinetjänsten som ingår i GLEIF´s program för hantering av datakvalité. Invändning utlöser en granskning av uppgifter av Sverige LEI för att bestämma om giltighet av information som har skickats är korrekt.

Verifiering och uppdatering av LEI referensuppgifter (även vid invändning) är kostnadsfria hos Sverige LEI.

5. ANSVARSBEGRÄNSNING

Sverige LEI gör all rimlig ansträngning för att utfärda LEI åt kunden; emellertid frånvarar Sverige LEI tydligt alla garantier varken underförstådda eller regelmässiga avseende Sverige LEI tjänster inklusive, utan begränsning, garanti för säljbarhet, lämplighet för visst syfte, titel, säkerhet, noggrannhet och icke-intrång. Sverige LEI garanterar inte att LEI kommer att uppfylla kundens krav; inte heller att informationen som tillhandahålls eller erhålls genom Sverige LEI eller dess online plattform är helt korrekt, pålitlig eller felfri.

Kunden förstår och samtycker att Sverige LEI inte kommer att hållas ansvarig gentemot kundens eller någon tredje parts förlust av vinst, användning, goodwill eller data eller för eventuellt oförutsedda, indirekta, speciella eller exemplariska skador, oavsett om de härrör från användningen av eller oförmågan att använda LEI-tjänster.

Sverige LEI bär inget ansvar för fel eller förseningar på grund av saker som ligger utanför Sverige LEIs rimliga kontroll. Sverige LEIs maximala ansvar är begränsat till det belopp som är lika med det ettåriga prenumerationsavgift som kunden betalar.

Sverige LEI bär inget ansvar om kundens LEI-status ändras efter GLEIFs datautmaningsanläggning. GLEIFs datautmaningsanläggning erbjuder alla användare av LEI-data möjlighet att underbygga tvivel angående referensintegriteten mellan LEI-poster, eller riktighet och fullständighet hos relaterade referensdata. Kunden förstår att dess LEI-status kan ifrågasättas av alla användare av LEI-data.   

6. UPPSÄGNING AV KONTRAKT

Avtalsförhållandet mellan Sverige LEI och kunden är giltig under den period som anges i kundens prenumeration. Om kunden återkallar auktoriseringsbrevet till Sverige LEI så upphör avtalet mellan kunden och Sverige LEI.

Sverige LEI kan avsluta avtalet när som helst genom att meddela kunden om detta. Uppsägningen kommer inte att påverka kundens LEI status.

7. SLUTLIGA VILLKOR

Kunden samtycker att all offentlig information som samlas in och tas emot av Sverige LEI som en del av LEI registrering, förnyelse, överföring eller LEI uppgiftsuppdatering kommer att publiceras och vara sökbar i GLEIF databas.

Dokument som beskriver aktuella villkor finns alltid tillgänglig på Sverige LEI webbsidan. Dessa villkor kan uppdateras när som helst. Eventuella viktiga ändringar kommer att meddelas till kunden.

Kunden är skyldig att använda Sverige LEI tjänster i god tro och Sverige LEI agerar därefter. Lösning av eventuella tvister mellan kunden och Sverige LEI bör först försökas lösa genom förhandling.

Förhållandet mellan kunden och Sverige LEI regleras av estnisk lag. Eventuella tvister där inget avtal mellan parterna uppgörs prövas av Harju tingsrätt.